โรคติดต่อสำคัญในแมว

ทีสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

การทำวัคซีนในแมว

การทำวัดซีนทุกชนิด ควรทำในแมวที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากการทำวัคซีนอาจไม่ได้ผลหากแมวนั้นมีการติดเชื้อ หรืออยู่ในระหว่างการฟักตัวของโรคใดๆ อยู่ก่อนรวมทั้งมีภาวะขาดอาหาร ติดพยาธิ มีความเครียดเนื่องจากการขนย้ายอยู่อย่างหนาแน่น หรือจากสภาพแวดล้อมอื่นๆมีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน หรือมีการใช้วัคซีนไม่ถูกต้องตามคำแนะนำในฉลาก

1.โรคที่มีความสำคัญในแมวโรคไข้หัดแมว หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว

เกิดจากเชื้อไวรัส มีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วและรุนแรง และเชื้อสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน โดยมีการปล่อยเชื้อออกมากับอุจจาระได้นานถึง 6 สัปดาห์ ติดต่อได้โดยตรงจากแมวที่เป็นโรคนี้ได้รับเชื้อที่ออกมากับอุจจาระ หรือสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนอุจจาระของแมวที่มีเชื้อนี้ อาการที่พบ คือ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้ ต่อมาจะมีอาเจียน ท้องเสีย แท้ง หรือให้กำเนิดลูกแมวที่ติดเชื้อ(ลูกแมวอาจมีอาการทางประสาท) แสดงสภาวะขาดน้ำ อ่อนเลีย ตัวสั่น เดินไม่ตรง และอาจเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์

การรักษา รักษาตามอาการ และให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน ทำวัคซีน(ในลูกแมวที่ไม่ได้ทำวัคซีน จะมีอาการรุนแรงและตายได้)พบได้ในแมวทุกช่วงอายุ อัตราการเสียชีวิตลูกแมวสูงถึง 75%

2.โรคระบบทางเดินหายใจในแมว

โรคนี้มีการระบาดสูง แมว 40-50 % มีการติดเชื้อนี้ในระบบทางเดินหายใจ โดยแมวที่ติดเชื้อ 80%จะเป็นพาหะและปล่อยเชื้อออกมาให้กัน หรือทางการสัมผัสโดยตรงกับแมวที่มีเชื้อนี้ อาการคือ มีน้ำมูกและน้ำตาใสๆ ต่อมาจะข้นเหนียว และมีหนอง จาม มีไข้ เยื่อตาอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบ มีน้ำลายมาก มีแผลหลุมที่ด้ามหลังของปากและเพดานอ่อนเบื่ออาหาร ซึม ขนหยาบกร้าน แท้ง อัตราการตายในลูกแมวอาจสูงถึง50-60%

การรักษา รักษาตามอาการ ให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดน้ำมูก และยากระตุ้นให้อยากอาหาร

การป้องกัน การทำวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ร่วมกับการมีสุขอนามัยที่ดี

3.การควบคุมโรคของระบบทางเดินหายใจ

ทำวัคซีน ซึ่งจะช่วยลดอาการของโรค และลดปริมาณเชื้อไวรัสที่แมวปล่อยออกมา ป้อนกันไม่ให้แมวสัมผัสกันโดยตรง ดูแลเรื่องความสะอาดเช่น ล้างมือก่อนสัมผัสแมว ให้หย่านมลูกแมวตั้งแต่อายุ 4-5 สัปดาห์(ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกแมวจะเริ่มไวต่อการติดเชื้อ เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่เริ่มลดลง)และแยกลูกแมวไปเลี้ยงต่างหาก ไม่หะปะปนกับแมวอื่นๆในบ้านจนกว่าจะทำวัคซีนเข็มสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 3 สัปดาห์

4. โรคมะเร็งของเม็ดเลือดในแมว

เป็นโรคสำคัญที่ทำให้แมวเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในแมวอายุน้อย เชื้อไวรัสจะไปกดระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดมะเร็งหลายรูปแบบและกดไขกระดูกทำให้พบกลุ่มอาการเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดเช่น โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวลดลง มีเกล็ดเลือดผิดปกติ แมวอาจแสดงอาการหลังจากติดเชื้อนี้เวลาหลายปี แมวบางตัวสามารถกำจัดเชื้อและหายจากโรคนี้ แต่ถ้ามีติดเชื้อถาวรแมวจะเสียชีวิต แมวที่อ่อนแอหรือเจ็บป่วยอาจจะเป็นโรคนี้ได้ ติดต่อผ่านทางน้ำลาย เช่น แต่งขนให้กัน(โดยแมวอาจได้รับเชื้อทางปาก จมูก และตา)นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อผ่านรกและน้ำนม ตลอดจนถึงการให้เลือด

การรักษา ให้การรักษาตามอาการ เพื่อการลดอาการของโรคและยืดอายุแมวป่วยออกไป

การป้องกัน ลดการสัมผัสเชื้อนี้ในแมว และทำวัคซีนให้แมวทุกตัว

5.โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ

เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงถึงชีวิตแมวจะได้รับเชื้อติดต่อทางช่องปากและจมูกจากการสัมผัสน้ำลายหรืออุจาระของสัตว์ป่วย หรือสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ เช่นชามอาหาร ที่นอน กระบะทรายโรคนี้มักพบบ่อยในแมวรุ่นอายุระหว่าง 3 เดือน บ่อยในแมวรุ่นอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี การสัมผัสเชื้อครั้งแรกไม่ทำให้เกิดอาการเด่นชัด อาจพบปัญหาระบบทางเดินหายใจส่วนตัวจาม น้ำมูกน้ำตาไหลหรือท้องเสีย อาการหลักมี 2 แบบคือแบบเปียก และแบบแห้ง ส่วนใหญ่จะพบแบบเปียก หรืออาจจะพบอาการทั้งสองแบบเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็ได้

อาการแบบเปียก มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด อาเจียน ท้องเสีย และซีด มีการอักเสบของเยื่อบุช่องท้องและหุ้มปอด มีการสะสมของ ของเหลวภายในช่องท้อง ท้องขยายใหญ่แต่ไม่แสดงอาการเจ็บปวด แมวป่วยอาจีอาการหายใจลำบาก และไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

อาการแบบแห้ง มีอาการซึม น้ำหนักลด โลหิตจางและเป็นไข้เกิดจากเชื้อไวรัสแบ่งตัวอย่างช้าๆ ทำให้มีการอักเสบแบบเรื้อรังอาการจะขึ้นกับอวัยวะทีได้รับผลกระทบนี้ (เช่น อวัยวะภายใน ตา ไต ปอด และ ระบบประสาท เป็นต้น)

การติดต่อ การกิน การหายใจ และการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนจากอุจาระแมวที่เชื้อนี้

การรักษา ทำได้ยาก ใช้วิธีรักษาตามอาการให้ยากดภูมิ ยาลดการอักเสบ

การจัดการ ลดการแพร่เชื้อไวรัสระหว่างแมวลงปฏิบัติตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดร่วมกับการทำวัคซีนนี้จะช่วยลดการเกิดของโรคนี้ในฝูงแมว

6. โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ระบบประสาท ติดต่อโดยการสัมผัสน้ำลาย สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่แสดงอาการของโรคจะเสียชีวิต ไม่มีทางรักษา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ สามารถติดเชื้อไวรัสนี้ได้

7.โปรแกรมการป้องกันโรค*

3-4 สัปดาห์

ตรวจอุจาระ,ถ่ายพยาธิ

6สัปดาห์

ป้อนกันพยาธิหัวใจ และ/หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดและโรคของระบบทางเดนหายใจส่วนตัว,ช่องปากและสิ้นอักเสบ

9 สัปดาห์

ฉัดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หัด และโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น,ช่องปากและลิ้นอักเสบ และ/หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลิวคิเมีย

12 สัปดาห์

ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หัด และโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น,ช่องปากและลิ้นอักเสบ,ฉีดวัดซีนป้องกันโรคลิวคิเมียและ/หรือ ฉีดวัคซีนป้อนกันโรคพิษสุนัขบ้าง

16 สัปดาห์

หยอดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ

19 สัปดาห์

หยอดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ

หมายเหตุ ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำทุกโรค ทุกปีควรหยดยาป้องกันพยาธิหัวใจเป็นประจำเดือนละครั้ง

*โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลได้ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์